E-mail Geslo  
Novice

IZOBRAŽEVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Datum: 23-09-2010
MODEL

 

CILJNA SKUPINA:

SLEPI IN SLABOVIDNI

NAMEN:

IZOBRAŽEVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE
Usposabljanje je za invalidne osebe bistvenega pomena, saj v tem času pridobijo delovne navade, vključijo se v delovno sredino, osvojijo osnovne socialne veščine, skratka pridobijo vse tisto, kar je bistveno pri uspešnem nastopanju na trgu delovne sile.

Kvalitativni cilji:

- nuditi nove možnosti za učenje tudi za slepe in slabovidne
- povečati dostop do vseživljenjskega učenja s posredovanjem želenih vsebin na njim primeren način
- motivirati posameznika za njegov osebni in profesionalni razvoj,
- spodbujanje permanentnega izobraževanja
- omogočati posameznikom, da se razvijejo v aktivne državljane,
- dvigniti izobrazbeno raven
- povečati zaposlitvene zmožnosti,
- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje

NAČIN:

V regiji deluje Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, s katerim LUNG že dolgo dobro sodeluje, zato smo se odločili, da jim v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske ponudimo usposabljanja, ki jim bodo izboljšala kvaliteto njihovega življenja.
Na podlagi analize potreb in želja slepih in slabovidnih smo tej ciljni skupini nudili izobraževanje na njim primeren način. Izobraževanje je potekalo v obliki delavnic, predavanj, predstavitev. Izbrane teme so bile predstavljene skozi vse čute in na pozitiven način.

Nekaj primerov izpeljanih izobraževanj:

V projektnem obdobju od septembra do decembra 2008 sta bili izpeljani dve delavnici. Kiparsko delavnico je vodil profesor likovne pedagogike, Damjan Cvek. Usposabljanje "Samospoštovanje slepih in slabovidnih" je vodila Sonja Pungertnik.
Opis storitev
Kiparstvo je najbolj osebna izkušnja likovnega izražanja, saj lahko prav s tipanjem prenesemo svoje občutke na likovno delo.
S pomočjo nekaj doprsnih kipcev so se udeleženci skušali osredotočiti na prenos že narejene forme, s pomočjo tipanja pa so prenesli obliko v svoje delo. Spoznavali so lahko pomen vbočenih in izbočenih kiparskih oblik. Ob oblikovanju plastik so razvijali prostorsko predstavljivost, ravnovesje in načine oblikovanja različnih materialnosti kiparskih površin. Odkrivali so tudi pomen pravilnih razmerij oziroma sorazmerij v likovnem delu - v portretu.
Delavnica je pripomogla k razvijanju čutov za opazovanje s tipanjem, k večanju predstavljivosti, razvijanju likovnega spomina, čustvovanja, domišljije in ročnih spretnosti.

Na delavnici "Samospoštovanje slepih in slabovidnih oseb" so spoznavali pomen in vlogo samospoštovanja. Skozi različne družabne igre in aktivnosti jim je Sonja Pungertnik približala vedenja, ki ohranjajo nizko samospoštovanje in vedenja s katerimi je mogoče svoje samospoštovanje izboljšati. Delavnica je zelo pripomogla k samozaupanju, samospoštovanju in samozavesti udeležencev.


Ko sta bili delavnici izpeljani, smo med udeleženci delavnic preverili njihovo zadovoljstvo... Navdušenje nad izbranimi temami, izvajalci, izvedbo delavnic je bilo veliko. Udeleženci so se veliko naučili in pridobili: - boljša socialna vključenost
- nove oblike učenja za slepe in slabovidne
- večja vključenost ciljne skupine v vseživljenjsko učenje
- boljša splošna razgledanost


V projektnem obdobju od aprila do junija 2009 sta bili izpeljani dve delavnici. Za slepe je bila izpeljana »Orientacija in mobilnost za slepe«, za slabovidne pa je bila izpeljana »Orientacija in mobilnost za slabovidne«.

Opis storitev
Dvodnevni program delavnice »Orientacija in mobilnost v domačem okolju za slepe« je potekal po posameznih sklopih, ki so bili s svojimi cilji namenjeni tako samim slepim udeležencem, kot tudi njihovim spremljevalcem. Obnovili so tehniko uporabe bele palice, držo, širino nihaja, tehniko nihanja, nivojske spremembe, pomen slušne pozornosti ter zvočne orientacije. V nadaljevanju so orientacijo in mobilnost v mestu verbalno definirali po posameznih etapah ter podrobneje tiflopedagoško opisali pot ter orientacijske točke - to so tiste markantne stvari v okolju, ki jih slep preko posrednega tipa palice zazna ob uporabi kognitivnih sposobnosti in mentalnih predstav oblikovanih po verbalnem opisu oz. navodilu. Ko so to »predelali«, se je začela orientacija z belo palico po mestu v praksi.

Dvodnevno delavnico »Orientacija in mobilnost v domačem okolju za slabovidne« smo namenili slabovidnim osebam, ki imajo zaradi motnje vida (zoženo vidno polje, zmanjšana ostrina pod 30%, motenj globinskega , barvnega vida, nočne slepote itn.) velike težave v vsakodnevni orientaciji v domačem okolju in samostojnem varnem gibanju. Slabovidne osebe tako v družinskem okolju, kot v širšem niso prepoznavne, zato so pogosto izpostavljene nerazumevanju okolja, spremljevalcev. Pri svojem gibanju, orientaciji doživljajo strahove, subjektivne in objektivne ovire pri vključevanju v življenje.
Potek programa:
• samostojna orientacija in mobilnost v domačem kraju
• samostojna orientacija in mobilnost v nočnih pogojih, ko se, bistveno ali v celoti, pri posamezniku zmanjša uporaba preostalega vida
• analiza osebnih izkušenj mobilnosti - v dnevni in nočni orientaciji
• ugotovitev potreb strategij za nadaljnje samostojno življenje in kako sprejeti svoje omejitve, jih sporočiti okolju
• strategije reševanja osebnega in družinskega reševanja »nevideti« ter
• usposabljanje spremljevalcev z učenjem tehnike spremljanja, posebnosti v komunikaciji z slabovidno osebo ter praktične poligonske vaje v hoji s spremljevalcem.

Ko sta bili delavnici izpeljani, smo med udeleženci delavnic preverili njihovo zadovoljstvo... Navdušenje nad izbrano temo, izvajalko, izvedbo delavnic je bilo veliko. Udeleženci so se veliko naučili in pridobili:
- v rehabilitacijskem smislu - s praktičnimi treningi blaži in odpravlja posledice senzorne motnje v smislu omilitve gibalne oviranosti slepih.
- omogoča obvladovanje življenjskih socialnih situacij in odnosov.
- vzpodbuja samostojno funkcioniranje v fizičnem okolju s pomočjo bele palice
- omogoča posamezniku razviti samostojne tehnike gibanja v ožjem okolju
ter mobilnost v širšem smislu.
- pridobivanje veščin za uspešno komunikacijo in pridobivanje potrebnih informacij o okolju,
- posamezniki se usposobijo za čim bolj samostojno življenje,
- vsaka nova veščina vpliva na samopodobo slepe osebe in s tem posledično na položaj v družini ter okolju.


REZULTATI

- doseženi zastavljeni kvantitativni cilji
- doseženi zastavljeni kazalniki

- boljša socialna vključenost
- boljši dostop do vseživljenjskega učenja
- večja zaposljivost
- večja vključenost te ciljne skupine v vseživljenjsko učenje
- boljša splošna razgledanost.