E-mail Geslo  
Novice

ZAPISNIK izredne seje kabineta guvernerja

Datum: 26-09-2010
ZAPISNIK
izredne seje kabineta guvernerja,
ki je bila v četrtek, 23. septembra 2010, ob 17.00 uri na Igu, Zabrv 12 (prostori ITF).

 

Sejo je vodil guverner D 129 Anton Horvatič.

Navzoči:
Člani kabineta guvernerja: Anton Horvatič, Dorijan Maršič, Zoran Vodopija, Darinka Pavlič Kamien, Borut Lah, Ivo Longar, Lorena Hus, Zdenko Podlesnik, Branko Dolenc, Aleša Kandus Benčina, Primož Stošicki

Ostali člani kabineta guvernerja so se opravičili.

 


DNEVNI RED:

1. Aktivnosti v zvezi s POPLAVAMI 2010;
2. Razno.


AD 1:
V uvodu se je predstavilo dosedanje aktivnosti v zvezi z naravno nesrečo, ki se je zgodila dne 17.-18.9.2010:
- 20.9. je bil posredovan poziv na predsednike klubov
- 21.9. je bilo poslano obvestilo mednarodnemu predsedniku s strani ID Janeza Bohoriča
- 21.9. je bilo na konto POPLAVE 2010 prenakazanih 6000 EUR nerazporejenih sredstev Distrikta
- 22.9. je bila oblikovano sporočilo za medije s strani Darinke Pavlič Kamien (priloga)
- 23.9. je bilo posredovano obvestilo s preglednicami za zbiiranje podatkov o pomoči, ki ga je oblikoval zakladnik distrikta Boštjan Pavlič, na regijske in conske predsednike

Guverner je posebej pohvalil odzivnost klubov, saj so se v večini nemudoma odzvali na potrebe po pomoči na terenu, dodatno pa tudi člane kabineta, ki so prijazno pomagali z nasveti in izkušnjami iz podobnih situacij s preteklih let.

Guverner je predstavil odločitev za oblikovanje Komisije za koordiniranje za izvajanje humanitarne akcije poplave 2010, v skladu s 23. členom Statuta »ZVEZE LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, SLOVENIJA«. Za člane komisije je imenoval: PDG Loreno Hus, viceguvernerja I Dorijana Maršiča, viceguvernerja II Zorana Vodopija, pooblaščenca za ALERT Branka Dolenc in predsednika LEO Primoža Punčuh. Naloga komisije je koordinacija vseh aktivnosti, tudi vloga za LCIF Emergency Grant, oblikovanje kriterijev za izbor konkretnih primerov pomoči potrebnih, razporejanje sredstev, stiki z ostalimi organizacijami inp..

Za samo delitev zbranih sredstev na Distriktu se bodo oblikovali posebni kriteriji. V osnovi se spodbuja, da klubi sami pomagajo v svojih lokalnih okoljih po svojih močeh, na najbolj ogroženih območjih pa klubom pomaga še Distrikt in klubi iz območij, ki niso bila prizadeta. Ne smemo pozabiti pomagati tudi našim članom v stiski. Komunikacijo s klubi vršijo conski predsedniki, ki tudi zbirajo vse potrebne informacije o perečih problemih ter zbrani pomoči.

VDG I Dorijan Maršič je kontaktiral glede njihovih potreb Rdeči križ in Upravo RS za zaščito in reševanje. V obeh primerih še zbirajo potrebne podatke.

Pooblaščenec za ALERT Branko Dolenc bo pripravil za naslednjo redno sejo kabineta guvernerja splošen program priporočenih korakov v primeru naravne nesreče. To nam bo koristno služilo ob morebitni naslednji podobni situaciji.

Izpostavljena je bilo vprašanje oblikovanja namenskega sklada na nivoju Distrikta za primer morebitnih bodočih naravnih nesreč, saj se te žal vrstijo na nekaj let, Distrikt pa v osnovi nima sredstev za takojšnjo uporabo. Vir za ta sklad bi bil delež, ki ga dobi Distrikt od dohodnin tistih, ki to namenijo Lions organizaciji in sredstva, ki bi jih pridobili s posebnih dogovorov s podjetji (po vzoru dogovora z Diners Club-om).

Ker je Distrikt ravno te dni prejel prvi del od lanskih dohodnin, bo tudi ta del prenakazal na konto te akcije.

AD 2:
Guverner je predstavil prošnjo s strani LEO Novo mesto (priloga). Strinjali smo se, da prošnjo podpremo in obvestilo člane lions klubov o potrebi po rabljeni opremi in pohištvu. Pomembno je, da dobro uskladi na eni strani ponudba s strani članov in konkretne potrebe s strani prizadetih prebivalcev.


Seja je bila končana ob 18.30 uri.

 

Zapisal: Guverner D 129:
Anton Horvatič Anton Horvatič l.r.